🌟തൊള്ളായിരം ചിറ ഷാപ്പ്Weblog Put up: 432

Digital camera man and companion: https://www.instagram.com/govind_deecee/

900 Chira, Kottayam is Awarded: Mrinal’s 1 Star 🌟

One of the best ways to contact me is by messaging on Instagram:
https://www.instagram.com/mrinal_blog/

For Suggestions and MasterClass contact: mrinal89@yahoo.com

ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന യു-റ്റ്യൂബിലെ കമന്റിന് ഒരു പുസ്തകം സമ്മാനം. മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന കമന്റിന്റെ ഉടമ സ്വന്തം അഡ്ഡ്രസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇ-മെയിൽ ചെയ്യൂ. #WinsABook

കേരളത്തിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ജോലിക്കായി: https://varieties.gle/RJdXEcgQ6MdMBS436

കേരളത്തിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കായി: https://varieties.gle/S12ydyJd4v5jEZnp8

കോവിഡ് പ്രതിരോധകർക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കാനായി: https://varieties.gle/QkKpRQMPFEeq9Mne9

റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പ്ളൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ: https://varieties.gle/MnFn2EYKRJQaD6ir5

Standards for Star Rating:
——————————————————-
*  : “An excellent restaurant in its class” (ആ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട വളരെ നല്ല ഭക്ഷണ ശാല)
**  : “Glorious cooking, price a detour” (ഉഷാർ ഭക്ഷണം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിക്കാനായി ലേശം മെനക്കെട്ടാലും തരക്കേടില്ല)
*** : “Distinctive delicacies, price a particular journey” (ഏറ്റവും നല്ലത്. അവിടെക്കായി മാത്രം വണ്ടി വിളിച്ച് പോകാൻ മാത്രം മികച്ചത്)
I undertake the identical philosophy for “Mrinal’s Star” Rating. The star Rating is awarded primarily based on the expertise as seen within the video. There may be modifications within the expertise sooner or later.

Checklist of Mrinal’s 1 Star Restaurant: https://www.youtube.com/playlist?checklist=PLlSq0hUDaYaBOjS6ZBnM–7-HFRl3lDuq

Checklist of Mrinal’s 2 Star Restaurant: https://www.youtube.com/playlist?checklist=PLlSq0hUDaYaAQlGsdnCnssQXubRa2E4nL

Checklist of Mrinal’s three Star Restaurant: https://www.youtube.com/playlist?checklist=PLlSq0hUDaYaDHwiy-uuHHS7SssiIH6Sje

YouTube: https://www.youtube.com/mrinal’sblog

To be a member on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCRiQtJhlWo65JiuPoJUVoDw/be part of

All areas are right here:
http://www.vengalat.com/MrinalsBlog/index.php

The Fb Group of Foodies:
https://www.fb.com/teams/MrinalsGroupOfFoodies/

TikTok:
http://vm.tiktok.com/fCoGaF/

Fb Web page:
https://www.fb.com/BlogByMrinal/

Instagram:
https://www.instagram.com/mrinal_blog/

#meals #weblog #foodporn #foodgasm #foodie #foodhunt #foodislife #foodism #travelblogger #goodfood #Mrinal #MrinalsBlog

source