សម្រស់ភ្នំ1005 -​ វាលវែងភ្នំ1005 – Phnom1005 – Cambodia journey packages, Cambodia journey weblogសម្រស់ភ្នំ1005 -​ វាលវែងភ្នំ1005 – Phnom1005 – Cambodia journey packages, Cambodia journey weblog
នេះជាវីដេអូ ដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ វាលវែង គឺភ្នំ1005។ មានអ្នកខ្លះហៅថាភ្នំ1500។ ទេសភាពនៅទីនោះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់។

source